Share information

.

Information on the distribution of shares in African Diamond AB

Download

.

Accept form African Diamond AB (English version)

Download

.

Akseptformular African Diamond AB (norsk versjon)

Download

...

Fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av Nickel Mountain Group AB:s utdelning år 2014 av aktier i African Diamond AB

Download

BOLAGSORDNING

för

African Diamond AB

org.nr. 556962-8323

 

1. Firma

Bolagets firma (namn) är African Diamond AB (publ)

 

2. Styrelsens säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms kommun, Stockholms län.

 

3. Bolagets verksamhet

Bolaget skall självt, genom dotterbolag eller genom samarbete med annan bedriva gruvproduktion, mineral- och diamantprospekteringsverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.

 

4. Aktiekapitalsgränser

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 1 950 000 kronor och högst 7 800 000 kronor.

 

5. Antalet aktier

Antalet aktier skall utgöra lägst 7 800 000 och högst 31 200 000.

 

6. Styrelse och revisor

Styrelsen skall bestå av lägst 3-5 ordinäre ledamöter högst 1 suppleant.

En revisor skall utses med eller utan suppleant.

7. Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post och Inrikes Tidningar samt på bolagets hemsida. Att kallelse skett skall annonseras i Dagens Industri.

 

8. Föranmälan för deltagande på bolagsstämma

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämman, skall dels vara uppta-gen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast kl 16.00 den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stäm-man.

Aktieägare får vid bolagsstämman medföra ett eller två biträden, dock endast om ak-tieägare till bolaget gjort anmälan härom enligt föregående stycke.

9. Avstämningsförbehåll

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister enligt 4 kap (1998:1479) om kontoföring avs fi-nansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap 18 § första stycket 6-8 nämnda lag, skall antas vara behörig att utöver de rättigheter som framgår av 4 kap 39§ Aktiebolagslagen (2005:551).

 

10. Årsstämma

På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

a) Val av ordförande vid stämman.

b) Upprättande och godkännande av röstlängd.

c) Val av justerare.

d) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

e) Godkännande av dagordning

f) Framläggande av årsredovisning med revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning.

g) Beslut om (i) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekom-mande fall koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen, (ii) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, samt (iii) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.

h) Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt i före-kommande fall antal revisorer

i) Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn.

j) Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter samt i förekommande fall revisor och revisorssuppleant alternativt revisionsbolag.

k) Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

11. Räkenskapsår

Räkenskapsår är 1 januari - 31 december.

Denna bolagsordning har antagits på en årsstämma 2016-06-23